Πρόσκληση 38ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 38ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
  2. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο «Επείγουσες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και τον ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).

(Τα θέματα είναι κατεπείγοντα να συζητηθούν διότι σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία του Φορέα, δοθέντος ότι στις 16.12.2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν.4647/2019 για τη συνέχιση της θητείας των οργάνων του, και συγκεκριμένα όσον αφορά το 1ο και το 2ο θέματα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ).