Πρόσκληση 37ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 18 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 37ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου ΑΠΕ (απρόβλεπτα και 1η τροποποίηση Σύμβαση εργασιών ήσσονος σημασίας) του έργου Συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 2. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη προμήθεια βυτιοφόρου καυσίμων Διεύθυνσης Δ.Υ.π.Α. (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Κοτσεκίδου).
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των τευχών της πρόσκλησης για το Β΄ φάση του έργου «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Κοτσεκίδου).
 4. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τη προμήθεια με leasing κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Κοτσεκίδου).
 5. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τις εργασίες υποστήριξης λειοτεμαχισμού στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Κοτσεκίδου).
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για την Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής και Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 7. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της σύμβασης με τίτλο «Επείγουσες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και τον ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης για την διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν. 4412/2016 για τη συντήρηση, λειτουργία και μετατροπή του ΕΜΑ σε Πράσινο Εργοστάσιο (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 9. Λήψη απόφασης για τη προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 για τη διασφάλιση απρόσκοπτης λειτουργίας του ΕΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 10. Λήψη απόφασης για την ανάθεση εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 11. Ακύρωση διαγωνισμού για τις ασφάλειες των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ και επαναπροκήρυξή του (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

(Τα θέματα είναι κατεπείγοντα να συζητηθούν διότι σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία του Φορέα, δοθέντος ότι στις 16.12.2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν.4647/2019 για τη συνέχιση της θητείας των οργάνων του, και συγκεκριμένα όσον αφορά το 2ο θέμα απαιτείται η λήψη απόφασης καθώς έχει πάρει θετική γνωμοδότηση από το αρμόδιο ΤΣΔΕΠΑ (Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων) Περιφέρειας Αττικής, για την συνέχιση και ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εργασιών), το 3ο επειδή συνδέεται με την μεταφορά των καυσίμων του ΕΔΣΝΑ, το 4ο επειδή σχετίζεται με το κατεπείγον έργο που διασφαλίζει χωρητικότητα στο ΧΥΤΑ Φυλής, το 5ο και 6ο επειδή πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι δημοπρατήσεις για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της μονάδας των λειοτεμαχιστών, το 7ο επειδή πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, το 8ο επειδή συνδέεται με την τήρηση των ΑΕΠΟ εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ, το 9ο και 10ο επειδή συνδέονται με την απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΜΑ, το 11ο επειδή συνδέεται με την ανάθεση νομικών υπηρεσιών για την επίλυση επειγόντων ζητημάτων του ΕΔΣΝΑ και το 12ο επειδή επισημάνθηκαν κάποια λάθη στην διακήρυξη του διαγωνισμού πρέπει να ακυρωθεί και να επαναπροκηρυχθεί).