Πρόσκληση 36ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 30 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:15 πμ στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 36ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

 

  1. Λήψη απόφασης ψήφισης του Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  2. Λήψη απόφασης ψήφισης του ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης Ο.Π.Δ. του ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).

Μετά τη ματαίωση, λόγω κατάληψης των γραφείων του ΕΔΣΝΑ, της 33ης και 34ης Συνεδρίασης της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ κρίνεται απολύτως αναγκαίο να συνεδριάσει το σώμα και να λάβει τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα. Και τούτο διότι κατά τη διάταξη του άρθρου 211 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) η θητεία του τρέχοντος ΔΣ λήγει την 1.12.2019 και ακόμη δεν έχουν οριστεί αντιπρόσωποι από ΠΕΔΑ και Περιφερειακό Συμβούλιο για τη συγκρότηση των νέων οργάνων. Συνεπώς, δοθέντος ότι αναμένεται ένα χρονικό διάστημα να μη λειτουργούν τα συλλογικά όργανα του Φορέα, είναι απαραίτητο να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις που διασφαλίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία του, προκειμένου να διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον και δη η ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής. Αμφότερα τα θέματα είναι κατεπείγοντα προκειμένου να μην καθυστερήσει η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020.