Πρόσκληση 35ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 30 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πμ στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 35ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

 

 1. Ενημέρωση για τη πορεία των Υπηρεσιών επέκτασης, λειτουργίας και συντήρησης ΜΕΣ ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α .Λιοσίων και ΧΥΤΑ Α΄ φάση (2ο Τμήμα) και λήψη απόφασης (εισηγήτρια κα Καψιμάλη).
 2. Τροποποίηση της σύμβασης για τις εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής (εισηγήτριες κα Καψιμάλη- κα Κοτσεκίδου).
 3. Λήψη απόφασης ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγήτρια κα Κοτσεκίδου).
 4. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον διαγωνισμό με τίτλο «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α΄ Φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πίνακα Εργασιών για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Κοτσεκίδου).
 6. Έγκριση σχεδίου σύμβασης με τις ιδιωτικές εταιρείες για την μεταφορά αστικών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής για το 2020 (εισηγήτρια κα Μαλλίρη).
 7. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού) για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ««ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΣΧΙΣΤΟΥ» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑ ΤΖΙΤΖΙΦΑ).
 8. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 17/2019 (ΑΔΑ: 614ΗΟΡ05-ΞΓΗ) Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ περί ορθής κατάταξης του υπαλλήλου ΙΔΑΧ του ΕΔΣΝΑ κου Καραλιώτα Χρήστου του Δημητρίου με σκοπό την αλλαγή κλάδου από ΤΕ Πληροφορικής σε ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 9. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού) για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΔΣΝΑ (ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
 10. Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού και ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).
 11. Λήψη απόφασης – διατύπωση απόψεων του ΕΔΣΝΑ επί του Φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με Α.Π.οικ.32729/19.7.2017 ΑΕΠΟ «Τροποποίηση υφιστάμενου ΚΔΑΥ με προσθήκη εξοπλισμού για την ανάκτηση μικρομεγεθών ανακυκλώσιμων υλικών» στη θέση «Σκαλιστήρι» Δήμου Φυλής Ν. Αττικής» της εταιρείας WATT Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 12. Λήψη απόφασης για χορήγηση αποζημίωσης στον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Κουμπαρέλη Νικόλαο λόγω συνταξιοδότησης (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 418/18 ΑΕΕ που αφορά την τεχνική αξιολόγηση και την οριστική παραλαβή της σύμβασης λειτουργίας του ΕΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 14. Λήψη απόφασης για τροποποίηση σύμβασης με τον ΟΚΑΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης για την προμήθεια οχημάτων-containers και βυτίου φορτοεκφορτωνόμενου για τις ανάγκες του ΕΔΣΝΑ(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης συνεργασίας με τον Δήμο Πειραιά για τη μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και Λειοτεμαχιστή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης συνεργασίας με τον Δήμο Ωρωπού για τη μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και Λειοτεμαχιστή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης συνεργασίας με τον Δήμο Παιανίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και Λειοτεμαχιστή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 19. Έγκριση μελέτης για τις ασφάλειες των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 20. Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 21. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ασφάλειες των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 22. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ασφάλειες των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 23. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον μόνιμο υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ, Δημήτριο Καπετάνο για την πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ, ποσού 1.200,00€ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 24. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τρίτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 25. Λήψη απόφασης διαγραφής των προσαυξήσεων από τον υπ' αρ. 34/19 Χ.Κ. σχετικά με οφειλές της ΕΥΔΑΠ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 26. Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ, Βαρβαρόπουλου Ιωάννη για πληρωμή ΚΤΕΟ για τα οχήματα του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 27. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τρίτο Τρίμηνο του 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 28. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης, η οποία θα καθορίσει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας «Εκποίησης ανακυκλώσιμων υλικών του ΕΔΣΝΑ (παλαιόχαρτο – παλαιοσίδηρος κλπ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 29. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 30. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί ανακοπής του Αρεταιείου Νοσοκομείου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 31. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επί εφέσεως εργαζομένων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 32. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 33. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για την άσκηση πρόσθετων λόγων προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί προσφυγής του ΕΔΣΝΑ κατά απόφασης επιβολής περιβαλλοντικού προστίμου(εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 34. Λήψη απόφασης παροχής συνδρομής σε νομικά ζητήματα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).Απόδοση πάγιας προκαταβολής και απαλλαγή υπολόγου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 35. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβης υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής κινητού εξοπλισμού της Δ/νσης Ανακύκλωσης" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 36. Λήψη απόφασης για τροποποίηση – παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος - της σύμβασης με τίτλο «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ (ΣΜΑ και Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 37. Λήψη απόφασης έγκρισης της Πρόσκλησης σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΕΔΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
 38. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με την διενέργεια διαγωνισμού με Ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 39. Λήψη απόφασης για ανάθεση της σύμβασης για τη λειτουργία και συντήρηση του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (ΕΜΑ) στα Άνω Λιόσια με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση διακήρυξης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 40. Λήψη απόφασης περί κατάρτισης όρων διακήρυξης και έγκρισης των τευχών δημοπράτησης για την «Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού Ανακύκλωσης & Βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 41. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής Αυτοτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 42. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για υποβολή δήλωσης τρίτου (εισηγητής Αυτοτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 43. Λήψη απόφασης για άσκηση δικαιώματος προαίρεσης στη σύμβαση για την προμήθεια κάδων ανακύκλωσης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).

Μετά τη ματαίωση, λόγω κατάληψης των γραφείων του ΕΔΣΝΑ, της 33ης και 34ης Συνεδρίασης της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ κρίνεται απολύτως αναγκαίο να συνεδριάσει το σώμα και να λάβει τις αποφάσεις που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Φορέα. Και τούτο διότι κατά τη διάταξη του άρθρου 211 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) η θητεία του τρέχοντος ΔΣ λήγει την 1.12.2019 και ακόμη δεν έχουν οριστεί αντιπρόσωποι από ΠΕΔΑ και Περιφερειακό Συμβούλιο για τη συγκρότηση των νέων οργάνων. Συνεπώς, δοθέντος ότι αναμένεται ένα χρονικό διάστημα να μη λειτουργούν τα συλλογικά όργανα του Φορέα, είναι απαραίτητο να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις που διασφαλίσουν την αδιάλειπτη λειτουργία του, προκειμένου να διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον και δη η ορθή διαχείριση των στερεών αποβλήτων της Αττικής. Συγκεκριμένα, τα θέματα είναι κατεπείγοντα όλα τα συζητηθούν διότι σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία του Φορέα, ο οποίος λειτουργεί χάριν δημοσίου συμφέροντος με σκοπό την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και συγκεκριμένα:
α) τα 1ο, 2ο, 5ο, 13ο, 14ο, 15ο, 35ο, 36ο και 43ο αφορούν εν ισχύ συμβάσεις που είναι αναγκαίο να ληφθούν αποφάσεις για την ομαλή εκτέλεσή τους,
β) τα 4ο, 7ο, 9ο, 10ο, 19ο, 21ο, 22ο, 28ο, 37ο, 38ο, 39ο και 40ο επειδή αφορούν διαδικασίες ανάθεσης σύμβασης που είτε είναι εν εξελίξει και πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα, είτε πρέπει να προκηρυχθούν άμεσα (ιδίως δε τα 3ο, 37ο, 38ο και 39ο σχετίζονται με τη διαχείριση των βασικών εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ και τη διαχείριση των αποβλήτων της Αττικής),
γ) τα 8ο, 12ο, 20ο, 23ο, 24ο, 25ο, 26ο και 27ο επειδή αφορούν οικονομικά ζητήματα του Φορέα ή ζητήματα εργαζομένων,
δ) το 11ο επειδή προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την λήψη αποφάσεων,
ε) τα 6ο και 16ο έως 18ο επειδή σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των Δήμων – μελών και άλλων χρηστών των εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ,
στ) το 3ο αφορά την εκτέλεση των έργων του έτους 2020 και
ζ) τα 29ο έως 34ο και 41ο και 42ο σχετίζονται με την ανάθεση σε δικηγόρο νομικών υποθέσεων.