Πρόσκληση 33ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 29 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 33ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Ενημέρωση για τη πορεία των Υπηρεσιών επέκτασης, λειτουργίας και συντήρησης ΜΕΣ ΧΥΤΑ (Τμήμα ΙΙ) Α .Λιοσίων και ΧΥΤΑ Α΄ φάση (2ο Τμήμα) και λήψη απόφασης (εισηγήτρια κα Καψιμάλη).
 2. Τροποποίηση της σύμβασης για τις εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής (εισηγήτριες κα Καψιμάλη- κα Κοτσεκίδου).
 3. Λήψη απόφασης ψήφισης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων ΕΔΣΝΑ έτους 2020 (εισηγήτρια κα Κοτσεκίδου).
 4. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τον διαγωνισμό με τίτλο «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α΄ Φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Πίνακα Εργασιών για τις «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ Ο.Ε.Δ.Α. ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Κοτσεκίδου).
 6. Έγκριση σχεδίου σύμβασης με τις ιδιωτικές εταιρείες για την μεταφορά αστικών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής για το 2020 (εισηγήτρια κα Μαλλίρη).
 7. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού) για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο ««ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΣΧΙΣΤΟΥ» (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑ ΤΖΙΤΖΙΦΑ).
 8. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 17/2019 (ΑΔΑ: 614ΗΟΡ05-ΞΓΗ) Απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ περί ορθής κατάταξης του υπαλλήλου ΙΔΑΧ του ΕΔΣΝΑ κου Καραλιώτα Χρήστου του Δημητρίου με σκοπό την αλλαγή κλάδου από ΤΕ Πληροφορικής σε ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 9. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και αξιολόγηση φακέλων δικαιολογητικών κατακύρωσης διαγωνισμού) για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΔΣΝΑ (ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ)» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
 10. Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού και ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).
 11. Λήψη απόφασης – διατύπωση απόψεων του ΕΔΣΝΑ επί του Φακέλου Μελέτης Περιβάλλοντος για την τροποποίηση της με Α.Π.οικ.32729/19.7.2017 ΑΕΠΟ «Τροποποίηση υφιστάμενου ΚΔΑΥ με προσθήκη εξοπλισμού για την ανάκτηση μικρομεγεθών ανακυκλώσιμων υλικών» στη θέση «Σκαλιστήρι» Δήμου Φυλής Ν. Αττικής» της εταιρείας WATT Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 12. Λήψη απόφασης για χορήγηση αποζημίωσης στον υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ Κουμπαρέλη Νικόλαο λόγω συνταξιοδότησης (εισηγήτρια η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
 13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 418/18 ΑΕΕ που αφορά την τεχνική αξιολόγηση και την οριστική παραλαβή της σύμβασης λειτουργίας του ΕΜΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 14. Λήψη απόφασης για τροποποίηση σύμβασης με τον ΟΚΑΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 15. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης της σύμβασης για την προμήθεια οχημάτων-containers και βυτίου φορτοεκφορτωνόμενου για τις ανάγκες του ΕΔΣΝΑ(εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 16. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης συνεργασίας με τον Δήμο Πειραιά για τη μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και Λειοτεμαχιστή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 17. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης συνεργασίας με τον Δήμο Ωρωπού για τη μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και Λειοτεμαχιστή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 18. Λήψη απόφασης έγκρισης σύναψης συνεργασίας με τον Δήμο Παιανίας για τη μεταφόρτωση ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και Λειοτεμαχιστή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 19. Έγκριση μελέτης για τις ασφάλειες των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
 20. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις ασφάλειες των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 21. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τις ασφάλειες των οχημάτων-μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 22. Λήψη απόφασης για έκδοση Χ.Ε. προπληρωμής με υπόλογο τον μόνιμο υπάλληλο του ΕΔΣΝΑ, Δημήτριο Καπετάνο για την πληρωμή δαπάνης ΚΤΕΟ, ποσού 1.200,00€ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 23. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της τρίτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 24. Λήψη απόφασης διαγραφής των προσαυξήσεων από τον υπ' αρ. 34/19 Χ.Κ. σχετικά με οφειλές της ΕΥΔΑΠ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 25. Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ, Βαρβαρόπουλου Ιωάννη για πληρωμή ΚΤΕΟ για τα οχήματα του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 26. Έκθεση επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το τρίτο Τρίμηνο του 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 27. Λήψη απόφασης για τον ορισμό επιτροπής εκτίμησης, η οποία θα καθορίσει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για την κατάρτιση διακήρυξης δημοπρασίας «Εκποίησης ανακυκλώσιμων υλικών του ΕΔΣΝΑ (παλαιόχαρτο – παλαιοσίδηρος κλπ) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 28. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 29. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο επί ανακοπής του Αρεταιείου Νοσοκομείου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 30. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επί εφέσεως εργαζομένων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 31. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 32. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας για την άσκηση πρόσθετων λόγων προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί προσφυγής του ΕΔΣΝΑ κατά απόφασης επιβολής περιβαλλοντικού προστίμου(εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
 33. Λήψη απόφασης παροχής συνδρομής σε νομικά ζητήματα (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).