Πρόσκληση 31ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 13 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 31ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης επί του Πρακτικού 1Α της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α΄ Φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Κοτσεκίδου).

(Το θέμα είναι κατεπείγον να συζητηθεί καθώς πρέπει άμεσα να ληφθεί απόφαση αναβολής αποσφράγισης των προσφορών, λόγω αιτήματος ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης / Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), με το οποίο δηλώνεται ότι λόγω προβλήματος του ΕΣΗΔΗΣ δεν κατόρθωσε να υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις 12/11/2019 στον υπ. αριθ. 8439 διαγωνισμό).