Πρόσκληση 28ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 11 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Παρασακευή και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 28ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης Παράταση χρόνου για την υλοποίηση της σύμβασης με Αρ. Πρωτ: 9458/21-08-2019 «Μετασκευή Παλαιών Κοντέινερ» σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 10495/19-09-2019 της εταιρείας Β.Ε.Ε.Μ. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με το Δήμο Αγκιστρίου και έγκριση σύναψης σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
  3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης για τις «Εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και επιβλέπουσα κα Καψιμάλη).
  4. Λήψη απόφασης για καταγγελία της Σύμβασης για την «Άρση επικινδυνότητας στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
  5. Λήψη απόφασης για άσκηση δικαιώματος προαίρεσης των Συμβάσεων με τίτλο: «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
  6. Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  7. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2019, ποσού 441.205,71 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).