Πρόσκληση 27ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 07 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 27ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

  1. Λήψη απόφασης Παράταση χρόνου για την υλοποίηση της σύμβασης με Αρ. Πρωτ: 9458/21-08-2019 «Μετασκευή Παλαιών Κοντέινερ» σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.πρωτ. 10495/19-09-2019 της εταιρείας Β.Ε.Ε.Μ. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με το Δήμο Αγκιστρίου και έγκριση σύναψης σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
  3. Λήψη απόφασης επί αιτήματος παράτασης για τις «Εργασίες δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και επιβλέπουσα κα Καψιμάλη).
  4. Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικών για τις «Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ευθύνης ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Λεβεντέρης).
  5. Λήψη απόφασης για άσκηση δικαιώματος προαίρεσης των Συμβάσεων με τίτλο: «Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμούτης).
  6. Έγκριση εξόδων παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
  7. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 1ου Τριμήνου 2019, ποσού 441.205,71 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).