Πρόσκληση 26ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 26ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

 1. Λήψη απόφασης για τη ματαίωση του Διαγωνισμού για την Αμοιβή για τις υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργικών αναγκών λειοτεμαχισμού πρασίνων & ογκωδών απορριμμάτων».
 2. Λήψη απόφασης για την παροχή στοιχείων σχετικά με το διεθνή διαγωνισμό για την «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ.Υ.π.Α, κ. Πετρόπουλος).
 3. Ορισμός Επιτροπής πιστοποίησης καταστροφών (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ.Υ.π.Α, κ. Πετρόπουλος).
 4. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής - παρακολούθησης συμβάσεων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
 5. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης & Ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς - αποκατασταθέντες ΧΑΔΑ Αττικής & το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Αχαρνών και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 7. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Λαυρεωτικής και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Κορυδαλλού και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 10. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Γαλατσίου και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Μαραθώνα και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 12. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Ν. Σμύρνης και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 13. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Περάματος για οικιακά απορρίμματα και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 14. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Περάματος για ογκώδη και πράσινα απορρίμματα και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 15. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Αχαρνών και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 16. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Πεντέλης και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής κ. Κυριακάκης).
 17. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το διαγωνισμό (α.α. 65293) «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» σε συνέχεια των αποφάσεων του ΣτΕ (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 18. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για το διαγωνισμό (α.α. 69210) «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ και αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καψιμάλη).
 19. Ακύρωση του Διαγωνισμού με συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 63056 που αφορά στις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΥΤΑ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΟΥΣ ΑΝΕΝΕΡΓΟΥΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΕΝΤΕΣ ΧΑΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
 20. Έγκριση 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «Προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ για το έτος 2019 – 2020» - Συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 1004, 1005 / 2019 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
 21. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού για τις «Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού και ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πανταζής).
 22. Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δ. Φυλής για καταβολή έναντι αντισταθμιστικών έτους 2019 (3η δόση) (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 23. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το δεύτερο Τρίμηνο του 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 24. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 25. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της πρώτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
 26. Λήψη απόφασης παροχής νομικής συνδρομής σε διαγωνιστικές διαδικασίες ΕΔΣΝΑ (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
 27. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την άσκηση έφεσης κατά της με αρ. Α11416/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου κα Σταθοπούλου).