Πρόσκληση 24ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 30 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 24ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού για την «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
  2. Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο Σαλαμίνας για λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και πρασίνων (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
  3. Παραχώρηση ενός τετραξονικού οχήματος και container ανοικτού τύπου 30 κυβικών στο Δήμο Σαλαμίνας (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
  4. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΔΣΝΑ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ» (εισηγητής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
  5. Λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες του ΕΔΣΝΑ, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 884, 885/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 178/2019 απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, σχετικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» - Έγκριση της υπ’ αριθ. 9233/2019 απόφασης Προέδρου (εισηγήτρια αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου).
  6. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ & ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγητής, αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος).

(Τα θέματα είναι κατεπείγοντα να συζητηθούν καθώς: α) ως προς το 1ο πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, β) ως προς το 2ο πρέπει να συναφθεί νέα σύμβαση με το Δήμο γιατί λήγει η προηγούμενη γ) ως προς το 3ο πρέπει να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες του Δήμου δ) ως προς το 4ο πρέπει να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία για τη φύλαξη του ΧΥΤΑ, προκειμένου να συναφθεί η νέα σύμβαση εντός του προσεχούς διαστήματος, εν όψει της λήξης της εν ισχύ σύμβασης, ε) ως προς το 5ο πρέπει να εγκριθεί η απόφαση περί παροχής πληρεξουσιότητας, αφού οι αιτήσεις αναστολής έχουν προσδιοριστεί να συζητηθούν στις 5.9.2019 και στ) ως προς το 6ο πρέπει να συγκροτηθεί η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, καθώς η αποσφράγιση έχει οριστεί για τις 2.9.2019).