Πρόσκληση 23ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 30 Αυγούστου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 23ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου ισχύος των προσφορών του διαγωνισμού για την «Κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
2. Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο Νίκαιας-Αγ.Ιωάννη Ρέντη για λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και πρασίνων (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
3. Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο Σαλαμίνας για λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και πρασίνων (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
4. Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης με το Δήμο Περάματος για λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και πρασίνων (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
5. Παραχώρηση ενός τετραξονικού οχήματος και container ανοικτού τύπου 30 κυβικών στο Δήμο Σαλαμίνας (εισηγητής ο Πρόεδρος της επιτροπής διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
6. Έγκριση μελέτης για τη χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) οχημάτων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
7. Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης ωρίμανσης για την αποκατάσταση λατομικών χώρων ΕΑΛΜ (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
8. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από Χρηματικούς Καταλόγους (εισηγητής αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
9. Έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικών Επιτροπής Διαγωνισμού για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΔΣΝΑ ΧΥΤΑ ΦΥΛΗΣ» (εισηγητής, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
10. Λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες του ΕΔΣΝΑ, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 884, 885/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. δυνάμει της οποίας ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 178/2019 απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ, σχετικά με τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» - Έγκριση της υπ’ αριθ. 9233/2019 απόφασης Προέδρου (εισηγήτρια αν. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου).
11. Λήψη απόφασης για συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών και παρακολούθησης / παραλαβής συμβάσεων (εισηγητές Αν. Προϊστάμενοι Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης, ΔΥπΑ).
12. Λήψη απόφασης για άσκηση δικαιώματος προαίρεσης επί της σύμβασης για την «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού Ανακύκλωσης και Βιοαποβλήτων » (εισηγητής, αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης)
13. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τη λειτουργία των λειοτεμαχιστών που βρίσκονται στην ΟΕΔΑ Δ. Αττικής (εισηγητής, αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥπΑ)
14. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις υποστηρικτικές λειτουργίες του ΧΥΤΑ Γραμματικού (εισηγητής, αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΔΥπΑ)