Πρόσκληση 22ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 01 Αυγούστου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:30 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 22ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

1. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προκήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με διαδικασία ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Μελέτη, κατασκευή έργων για την α’ φάση αποκατάστασης της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α, κ. Πετρόπουλος).
2. Λήψη απόφασης για έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο "Τεχνική έκθεση του έργου "Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής" και τροποποίηση της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ1.α του Ν. 4412/2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
3. Λήψη απόφασης για εξάμηνη παράταση της υπ. αρ. 2424/22.2.2019 Σύμβασης με την εταιρεία "V.K.COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αντικείμενο την εκποίηση του παλαιοχάρτου από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
4. Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς – αποκατασταθέντες Χ.Α.Δ.Α. Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
5. Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για τις Υπηρεσίες υποστήριξης της ΔΙ.ΠΕ. στην ωρίμανση των έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ύδρας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
6. Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για τις Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού & Σ.Μ.Α. Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
7. Έγκριση Πρακτικού (ΙΙ) της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
8. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κινητού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
9. Έγκριση Πρακτικού για παύση κυκλοφορίας του οχήματος ΚΗΟ 2500 NISSAN (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
10. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της πρώτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
11. Λήψη απόφασης άσκησης αιτήσεων ανάκλησης κατά Πράξεων του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου (εισηγητής, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ευθύνης Προέδρου, κα Σταθοπούλου).
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Λαυρεωτικής και έγκριση σχεδίου Σύμβασης

Μετά την αναβολή της 21ης Συνεδρίασης για λόγους ανωτέρας βίας και δη εξαιτίας της κατάληψης των γραφείων του ΕΔΣΝΑ, υφίσταται επιτακτική ανάγκη να συζητηθούν τα ως άνω θέματα που επρόκειτο να συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση αυτή για τους εξής λόγους: α) Ως προς το 1ο επειδή πρέπει άμεσα να ξεκινήσει διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την μεταβατική διαχείριση των αποβλήτων και την αποκατάσταση του χώρου, β) ως προς το 2ο, υπάρχει άμεση ανάγκη να εκτελεσθούν οι εργασίες που θα διασφαλίσουν πρόσθετη χωρητικότητα στο ΧΥΤΑ, γ) ως προς το 3ο επειδή εντός των προσεχών ημερών θα λήξει η σύμβαση εκποίησης παλαιοχάρτου και πρέπει να ληφθεί απόφαση παράτασής της, δ) ως προς το 4ο επειδή πρέπει να εκκινήσει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για την περιβαλλοντική παρακολούθηση των εγκαταστάσεων του ΕΔΣΝΑ, μετά την απόρριψη του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ε) ως προς το 5ο επειδή πρέπει να προχωρήσουν οι μελέτες του συγκεκριμένου έργου που εξυπηρετεί το Δήμο Ύδρας που έχει προβλήματα στη διαχείριση των αποβλήτων και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από κοινοτικούς πόρους, στ) ως προς το 6ο επειδή πρέπει άμεσα να προκηρυχθεί διαγωνισμός ώστε να συνεχιστεί η φύλαξη των χώρων, ζ) ως προς το 7ο επειδή πρέπει να προχωρήσει άμεσα η διαγωνιστική διαδικασία για το αποχετευτικό του ΣΜΑ, η) ως προς το 8ο επειδή πρέπει να παραληφθούν οι υπηρεσίες επισκευής οχημάτων ώστε να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους, θ) ως προς το 9ο επειδή πρέπει να αποσυρθεί το όχημα και να μην καταβάλει άνευ λόγου ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας ο ΕΔΣΝΑ, ι) ως προς το 10ο επειδή πρέπει να εισπράξει τις εισφορές των Δήμων – μελών του ο ΕΔΣΝΑ για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ια) ως προς το 11ο επειδή πρέπει να κατατεθεί άμεσα αίτηση ανάκλησης προκειμένου να επιτραπεί η σύναψη συμβάσεων σημαντικών για τη διασφάλιση της λειτουργίας του Φορέα και ιβ) ως προς το 12ο επειδή εν μέσω θέρους ο Δήμος Λαυρεωτικής έχει ανάγκη την παροχή υπηρεσιών λειοτεμαχισμού.