Πρόσκληση 21ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 31 Ιουλίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 21ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για έγκριση της τεχνικής έκθεσης με τίτλο "Τεχνική έκθεση του έργου "Εργασίες διαμόρφωσης, διευθέτησης & εξομάλυνσης πρανών κυττάρων του ΧΥΤΑ Φυλής" και τροποποίηση της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ1.α του Ν. 4412/2016 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης μελέτης ωρίμανσης για την αποκατάσταση λατομικών χώρων ΕΑΛΜ (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
3. Λήψη απόφασης για την έγκριση των όρων της προκήρυξης για τη διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με διαδικασία ανταγωνιστικής διαπραγμάτευσης για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Μελέτη, κατασκευή έργων μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α, κ. Πετρόπουλος).
4. Λήψη απόφασης για εξάμηνη παράταση της υπ. αρ. 2424/22.2.2019 Σύμβασης με την εταιρεία "V.K.COMPANY ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με αντικείμενο την εκποίηση του παλαιοχάρτου από το Πρόγραμμα Διαλογής στην Πηγή του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
5. Έγκριση μελετών και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τον διαγωνισμό «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
6. Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για τις Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης και ελέγχου για τους Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς – αποκατασταθέντες Χ.Α.Δ.Α. Αττικής και το Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
7. Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για τις Υπηρεσίες υποστήριξης της ΔΙ.ΠΕ. στην ωρίμανση των έργων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ύδρας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
8. Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για τις Υπηρεσίες Φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού & Σ.Μ.Α. Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
9. Έγκριση Πρακτικού (ΙΙ) της Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κ. Μνηματίδης).
10. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Δ/νσης ΣΜΑ στην εκπόνηση της προμελέτης της ΜΕΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
11. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της Δ/νσης ΣΜΑ για την Περιβαλλοντική αδειοδότηση της ΜΕΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
12. Ορισμός Επιτροπής παραλαβής για τις «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κινητού εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
13. Έγκριση Πρακτικού για παύση κυκλοφορίας του οχήματος ΚΗΟ 2500 NISSAN (εισηγητής κ. Λιβανόπουλος).
14. Λήψη απόφασης υποβολής αιτήματος προς τη ΔΕΗ για παρακράτηση της πρώτης τριμηνιαίας δόσης των εισφορών των Δήμων – μελών του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).