Πρόσκληση 20ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 26 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στα γραφεία του ΕΔΣΝΑ (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Το θέμα ημερήσιας διάταξης της 20ης κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι το εξής:

  1. Απάντηση σε αίτημα παροχής διευκρινίσεων ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα σχετικά με το διαγωνισμό» Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων Ευθύνης ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

(Το κατεπείγον του θέματος προκύπτει διότι πρέπει να απαντήσουμε άμεσα στο αίτημα παροχής διευκρινίσεων στον οικονομικό φορέα προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού).