Πρόσκληση 1ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΣΝΑ 2019

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για το έτος 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 95, 96 & 246 του Ν. 3463/06, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του Ν. 4071/12, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Αττικής της Δ/νσης Μεταφορών, (Μεσογείων 156, Παπάγου-Χολαργός, στην έξοδο ακριβώς του ΜΕΤΡΟ στάση ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ), την 19-07-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, προκειμένου να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις για το πιο κάτω θέμα:   

   ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασης έγκρισης Απολογισμού, Ισολογισμού, αποτελέσματα χρήσης, λογαριασμοί γενικής εκμετάλλευσης χρήσης του ΕΔΣΝΑ έτους 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
2. Λήψη απόφασης κόστους διαχείρισης έτους 2018 για τον ορισμό τιμολογιακής πολιτικής των Υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
3. Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων – μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
4. Λήψη απόφασης για την ορθή κατάταξη του υπαλλήλου ΙΔΑΧ του ΕΔΣΝΑ κου Καραλιώτα Χρήστου του Δημητρίου και την αλλαγή κλάδου από ΤΕ Πληροφορικής σε ΤΕ Ηλεκτρονικού Μηχανικού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
5. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., προκειμένου να συμπεριληφθούν οι προσωποπαγείς θέσεις στις οποίες κατατάχθηκαν υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ., που προσλήφθηκαν σε συμμόρφωση σε δικαστικές αποφάσεις (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
6. Επικύρωση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).

H παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να πάρουμε αποφάσεις για τα πιο πάνω θέματα.