Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 19 Ιουλίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 19ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Προέγκριση Ισολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2017 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
2. Λήψη απόφασης καθορισμού συνολικού ύψους αντισταθμιστικών οφελών έτους 2019 και επιμερισμού τους προς τους οχλούμενους Δήμους (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
3. Λήψη απόφασης καθορισμού ετήσιας εισφοράς Δήμων – μελών Ε.Δ.Σ.Ν.Α. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
4. Ορισμός υπολόγου Διαχειριστή των λογαριασμών που τηρεί ο ΕΔΣΝΑ του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων στην υπηρεσία web banking (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
5. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παράτασης της υπ.αρ. πρωτ. 13501/12.12.17 Σύμβασης με τίτλο «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της» (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
6. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΕΣΤΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» ((εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
7. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ««ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ CONTAINER» (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
8. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Λιανάκη Ευάγγελου του Γεωργίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Β’ (εισηγήτρια Αν.Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
9. Λήψη απόφασης καταβολής αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου του ΕΔΣΝΑ κ. Σωτηρίου Παντελή του Νικολάου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού με βαθμό Β’ (εισηγήτρια Αν.Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών κα Αλεξίου).
10. Έγκριση Πρακτικού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την προμήθεια υγρών καυσίμων οχημάτων-μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ζαβαγιάννης).
11. Λήψη απόφασης Λήψη απόφασης για παράταση υλοποίησης της Σύμβασης για την «Άρση επικινδυνότητας στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
12. Λήψη απόφασης για τροποποίηση σύμβασης για την λειτουργία και επισκευή του ΕΜΑ (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης Κ. Ζαρμπούτης και νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).
13. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 208/2019 ΑΕΕ για το τέλος διάθεσης παραπροϊόντων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής και έγκριση σχεδίου σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
14. Λήψη απόφασης έγκρισης μελέτης εφαρμογής του έργου «Συμπληρωματικά Έργα Αποκατάστασης Φθορών στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
15. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Εργασίες Διαμόρφωσης, Διευθέτησης και Εξομάλυνσης Πρανών Κυττάρων στο ΧΥΤΑ Φυλής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
16. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για τις υπηρεσίες λειτουργίας επέκτασης των ΜΕΣ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
17. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης με τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης και έγκριση σχεδίου Σύμβασης (εισηγητής Αν.Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
18. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης με τον Δήμο Αίγινας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
19. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών επί αγωγής των Παπασταμάτη κλπ (Συν. 156) κατά του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
20. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής του Αρεταίειου Νοσοκομείου(εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
21. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών επί εφέσεως της ΑΜΤ Κατασκευαστικής ΕΠΕ (εισηγητής Αυτ. Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
22. Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο για την παροχή νομικών συμβουλών σε ζητήματα του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).