Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 01 Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 17ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων στα Άνω Λιόσια (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης, νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλειος Χατζηγιαννάκης).
2. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια Κάδων Ανακύκλωσης» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Φώτος).
3. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου Πρακτικού (Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) της Επιτροπής Διαγωνισμού για την «προμήθεια κινητού εξοπλισμού ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
4. Έγκριση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης) για τον διαγωνισμό "Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).
5. Ενημέρωση για τα Αποτελέσματα πιλοτικού προγράμματος» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
6. Ορισμός υπευθύνου εκ μέρους του ΕΔΣΝΑ για την παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης με τον ΟΚΑΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Ανακύκλωσης κ. Ζαρμπούτης).
7. Λήψη απόφασης τροποποίησης της σύμβασης «Συντήρηση, επισκευή & θέση σε λειτουργία των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
8. Έγκριση σχεδίου σύμβασης με την ΕΥΔΑΠ για τη διάθεση εσχαρωμάτων των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
9. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις «Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ευθύνης Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Μαλλίρη).
10. Ορισμός επιτροπής διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες φύλαξης χώρων ευθύνης Ε.Δ.Σ.Ν.Α.» (εισηγητές Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος και κα Μαλλίρη).
11. Λήψη απόφασης 3ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
12. Λήψη απόφασης για την Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών για την σύμβαση με τίτλο «Άρση επικινδυνότητας στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
13. Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για τις «Επείγουσες Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής και τον ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
14. Λήψη απόφασης επί της πρόσληψης υπαλλήλων με σύμβαση δίμηνης διάρκειας (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
15. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 3081/19-03-2018 σύμβαση προμήθειας «Φρέσκου Γάλακτος» για την κάλυψη των αναγκών των δικαιούχων εργαζομένων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
16. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
17. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αρ. 556/18 Α.Ε.Ε. ως προς τον πίνακα στοχοθεσίας του Ο.Π.Δ. έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
18. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αρ. 167/19 Α.Ε.Ε. ως προς τον αναμορφωμένο πίνακα στοχοθεσίας του ΟΠΔ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
19. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 88/19 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό υπολόγου της παγίας προκαταβολής του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
20. Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της με αρ. 1083/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).