Πρόσκληση 15ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 07 Ιουνίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 15ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης για ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του ΕΜΑ (εισηγητής, Αριστείδης Βρούστης, μέλος της ΕΕ).
2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (αριθμός 65293) – Ολοκλήρωση ελέγχου των φακέλων προσφορών – Καθορισμός ημερομηνίας για τη διενέργεια της διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Καψιμάλη).
3. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (αριθμός 69210) και λήψη απόφασης (εισηγητές κα Καψιμάλη, Πρόεδρος της ΕΔΔ και Βασίλειος Χατζηγιαννάκης, νομικός συνεργάτης).
4. Λήψη απόφασης για έγκριση 1ου και 2ου Πρακτικού για την "Συντήρηση και Επισκευή Κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ" (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Σταματοπούλου).
5. Λήψη απόφασης επί αιτήματος του αναδόχου της σύμβασης με τίτλο «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της», αντικατάστασης εξετάσεων στο πλαίσιο της εκτίμησης της νοσηρότητας του γενικού πληθυσμού (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
6. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού Διαγωνισμού για το «ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BALKAN‐MEDITERRANEAN INTERREG 2014‐2020» ΜΕ ΤΊΤΛΟ "SWAN- A DIGITAL SOLID WASTE REUSE PLATFORM FOR BALKAN” (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΚΑ ΤΖΙΤΖΙΦΑ).
7. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
8. Λήψη απόφασης τροποποίησης της σύμβασης «Συντήρηση, επισκευή & θέση σε λειτουργία των λειοτεμαχιστών ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
9. Λήψη απόφασης έγκρισης παράτασης προθεσμίας των εργασιών δενδροφύτευσης τμήματος της ΟΕΔΑ Δ. Αττικής και τροποποίηση σύμβασης (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
10. Ενημέρωση για τον 3ο Ετήσιο Απολογισμό Λειτουργίας του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ στα πλαίσια της υπ. αριθμ. 1243/2-2-2016 Σύμβασης παραχώρησης Υπηρεσιών Λειτουργίας – Συντήρησης και λήψη απόφασης (εισηγητές Αν. Πρ/νος Δ/νσης Θερμικής Επεξεργασίας Αποβλήτων & Τεχνικός Ασφαλείας του ΕΔΣΝΑ κ. Τερζής και Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Λειτουργίας κ. Καρακάσης)
11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Aμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργικών αναγκών λειοτεμαχισμού πρασίνων & ογκωδών απορριμμάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
12. Λήψη απόφασης για την για την έγκριση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την Αμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργικών αναγκών λειοτεμαχισμού πρασίνων & ογκωδών απορριμμάτων (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
13. Έγκριση συμμετοχής υπαλλήλων του ΕΔΣΝΑ σε σεμινάριο που διοργανώνει η OTS στα Ιωάννινα (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
14. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από Χ.Κ. και επαναβεβαίωσή τους σε νέο Χ.Κ. προκειμένου να παρακολουθούνται ως επισφαλή (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
15. Προέγκριση Απολογισμού του ΕΔΣΝΑ οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
16. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί προσφυγής του ΕΔΣΝΑ για βεβαιώσεις που αφορούν καταβολή τελών κυκλοφορίας (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
17. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επί εφέσεως του Δήμου Περάματος (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).