Ανακοίνωση υποβολής αιτήματος προς την ειδική επιτροπή του άρθρου 28, παράγραφος 4 του Ν.2190/1994 (Α'28) του Σ.τ.Ε.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 4786/16-4-2019 (Α.Δ.Α.: 6Η2ΑΟΡ05-ΧΒΔ) Ανακοίνωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α, περί αναστολής της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων για την υπ.αριθμ. ΣΟΧ 1/2019, με θέμα τη «Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου», θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο φορέας μας προχώρησε στην υποβολή του υπ.αριθμ. 5757/15-5-2019 αιτήματος προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ειδικής Επιτροπής του άρθρ. 28, παρ. 4 του Ν. 2190/1994 (Α΄28), του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου να εξαιρεθεί από τους περιορισμούς στις διαδικασίες προσλήψεων κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών, όπως αυτές υποδεικνύονταν με την υπ.αριθμ. 14/24722/3-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .
Για την πρόοδο και την εξέλιξη της προαναφερόμενης διαδικασίας, θα επανέλθουμε με νέα ανακοίνωση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. , καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».