Πρόσκληση 14ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 22 Μαϊου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 14ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Έγκριση σχεδίου σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητές κ.κ. Βρούστης Αριστείδης και Χατζηγιαννάκης).
2. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών - Τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη του Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ CONTAINER» ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3574/21-03-2019 (εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
3. Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών – Τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών για την Ανάδειξη του Αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΕΣΤΡΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3649/22-03-2019(εισηγήτρια η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Τζίτζιφα).
4. Έγκριση 3oυ Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού «ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ» (εισηγητής η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Σταματοπούλου).
5. Λήψη απόφασης επί του 1ου Πρακτικού (στάδιο αξιολόγησης προσφορών) της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη "Συντήρηση και επισκευή κινητού εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ" (εισηγητής η Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού κα Σταματοπούλου).
6. Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (δικαιολογητικά κατακύρωσης) για την “Προμήθεια οχημάτων container & βυτίου φορτοεκφορτωνόμενου για τις ανάγκες του ΕΔΣΝΑ” (εισηγητές κ.κ. Πρόεδρος της Επιτροπής Λεβεντέρης και Παπασταμάτης).
7. Λήψη απόφασης για την για την έγκριση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων οχημάτων και μηχανήματων ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
8. Έγκριση μελέτης «Aμοιβή για υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργικών αναγκών λειοτεμαχισμού πρασίνων & ογκωδών απορριμμάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
9. Λήψη απόφασης-απόψεις του ΕΔΣΝΑ επί της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εφαρμογή του σχεδίου ολοκλήρωσης ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά σύμφωνα με το Ν. 4062/2012 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4574/2018 (Α 191)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
10. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια κινητού εξοπλισμού ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Αναστασόπουλος).
11. Λήψη απόφασης έγκρισης της έκθεσης επί των Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. κατά το πρώτο Τρίμηνο του 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
12. Λήψη απόφασης αποστολής αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την απόδοση της διαφοράς παρακρατούμενων εισφορών 4ου Τριμήνου 2018, ποσού 785.691,69 € (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
13. Λήψη απόφασης έγκρισης της Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
14. Λήψη απόφασης διαγραφής ποσών από Χ.Κ. μεταφόρτωσης των Δήμων Σαλαμίνας & Χαϊδαρίου (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
15. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για υποβολή αίτησης ασφαλιστικών μέτρων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
16. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής του Δήμου Μαρκοπούλου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
17. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί εφέσεως των Καρσινού κλπ (Συν. 50) κατά της με αρ. 1610/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
18. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγής των Αγιαννίδου κλπ (Συν. 99) κατά του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 149/2019 Απόφασης Εκτελεστικής Επιτροπής για την άσκηση ένδικων μέσων ή μη κατά της υπ. αρ. 352/2019 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής νομικός συνεργάτης του ΕΔΣΝΑ κ. Χατζηγιαννάκης).