Πρόσκληση 12ης Συνεδρίασης Ε.Ε. ΕΔΣΝΑ 2019

Συνεδριάζει στις 10 Μαϊου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 στα γραφεία του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. (Άντερσεν 6 και Μωραίτη 90) η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της 12ης συνεδρίασης είναι τα εξής:

1. Λήψη απόφασης έγκρισης 3ου Πρακτικού Διεξαγωγής Διαγωνισμού (67054) για την προμήθεια οχημάτων containers και βυτίου φορτοεκφορτωνόμενο σε γερανοφόρο όχημα για τις ανάγκες της Δ/νσης ΣΜΑ (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Λεβεντέρης).
2. Λήψη απόφασης για άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΔΣΝΑ (ΣΜΑ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΧΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΧΥΤΑ)» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
3. Λήψη απόφασης για χορήγηση στο Δήμο Αθηναίων βεβαίωσης περί πρόβλεψης, στο ΠΕΣΔΑ Αττικής, των υποέργων της πράξης με τίτλο «Δράσεις ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Αθήνας» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος κ. Χουντής).
4. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΒΑ Αττικής» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής κ. Σύψας).
5. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπετσών (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραλαβής κ. Σύψας).
6. Έγκριση Πρακτικού (Ι) Επιτροπής Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΜΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» (εισηγητής ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Παπασταμάτης).
7. Λήψη απόφασης παράτασης τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών της υπ’ αρ.14318/10-12-2018 Σύμβασης «Εργασίες Συντήρησης Εξειδικευμένου Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού ΣΜΑ Σχιστού» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
8. Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας ΣΕΔΠΕΚΑΤ Α.Ε. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
9. Λήψη απόφασης 2ης τροποποίησης Πίνακα Εκτελεστέων Έργων του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
10. Ενημέρωση επί των υποβληθέντων παραδοτέων του Τεχνικού Συμβούλου και αποστολή τους στο Τεχνικό Συμβούλιο για την ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ" (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
11. Λήψη απόφασης έγκρισης Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών αρμοδιότητας Δ.Υ.π.Α. (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
12. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή συμβατικού Τμήματος λόγω αύξησης του εργατικού κόστους για τις συμβάσεις «Υπηρεσίες Φύλαξης Χώρων ΕΔΣΝΑ» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Δ.Υ.π.Α. κ. Πετρόπουλος).
13. Ενημέρωση για την εξέλιξη του διαγωνισμού με αντικείμενο τις «Υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων στο ΕΜΑ & αξιοποίησης των παραγόμενων προϊόντων» (εισηγητής, Πρόεδρος της ΕΔΔ, κα Καψιμάλη).
14. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΕΔΣΝΑ έτους 2019 (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
15. Αίτημα ακύρωσης διενέργειας Διαγωνισμού με αντικείμενο "Εξοπλισμός και λογισμικό πληροφορικής-τεχνική επεξεργασία βάσεων δεδομένων (IT HARDWARE AND SOFTWARE – INTERGRATION AND MODIFICATION OF SWAN PLATFORM)" (εισηγήτρια Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη).
16. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για το "Διαβαλκανικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας Balkan‐Mediterranean Interreg 2014‐2020 με τίτλο "SWAN- a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN"- Εξοπλισμός και λογισμικό πληροφορικής – Τεχνική επεξεργασία βάσεων δεδομένων (IT hardware and software – Intergration and modification of SWAN Platform)" (εισηγητές Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕΚΕΠ κα Σκιάδη και Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μπίρης).
17. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για τις «Εξαιρετικά επείγουσες υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργικών αναγκών λειοτεμαχισμού πρασίνων και ογκωδών απορριμμάτων» (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
18. Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για την προμήθεια καυσίμων οχημάτων και μηχανημάτων του ΕΔΣΝΑ (εισηγητής Αν. Προϊστάμενος Δ/νσης ΣΜΑ κ. Μνηματίδης).
19. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί αίτησης ακύρωσης του Δήμου Φυλής (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
20. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί αίτησης ακύρωσης του Δήμου Κρωπίας (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
21. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση στο ΣτΕ επί αίτησης ακύρωσης του Δήμου Μεγαρέων (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
22. Λήψη απόφασης περί άσκησης ένδικων μέσων ή μη κατά της με αρ. 352/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
23. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί ανακοπής του Αρεταιείου Νοσοκομείου (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
24. Λήψη απόφασης παροχής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών επί εφέσεως του Αθανασίου Γραμματικού (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).
25. Λήψη απόφασης ανάθεσης νομικών υπηρεσιών (ενσωμάτωση GDPR στα σχέδια δημοσίων συμβάσεων) (εισηγητής Αυτοτελές Τμήμα Ευθύνης Προέδρου).