Αναστολή διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για την ΣΟΧ 1/2019

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 (με αρ. πρωτ. 11628/23-10-2018) Ανακοίνωσης του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. για τη «Σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου» & της υπ’ αριθμ. 4608/11-4-2019 (Α.Δ.Α.: ΨΡΝΧΟΡ05-7ΟΔ) Περίληψης αυτής, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους, ότι η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων αναστέλλεται, καθώς ο φορέας εμπίπτει στους περιορισμούς που υποδεικνύονται σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 14/24722/3-4-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Αναστολής προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των αυτοδιοικητικών εκλογών».
Ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της φύσεως του αντικειμένου των υπηρεσιών του φορέα μας (διαχείριση, σχεδιασμός, διακίνηση, αποκομιδή των απορριμμάτων του λεκανοπεδίου Αττικής), προτιθέμεθα να προβούμε στην υποβολή αιτήματος προς την Ειδική Επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας, ούτως ώστε να εξαιρεθούμε από τον ανωτέρω περιορισμό κάνοντας χρήση των διατάξεων του άρθρ. 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994, όπως αυτές ισχύουν, προκειμένου να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες πρόσληψης των σαράντα (40) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.