Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ) σε μορφή αρχείου .pdf, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας και εκτίμησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και την ευρύτερη περιοχή της» (Συστημικός Αριθμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 40442)