ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Σας ενημερώνουμε ότι το αρχείο Τευχών Δημοπράτησης του διαγωνισμού που αναρτήθηκε στις 10.4.2020 δεν είναι το ορθό και δεν θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν από τους διαγωνιζομένους.
Το ορθό αρχείο είναι αυτό που αναρτήθηκε ανωτέρω, στις 11.4.2020, το οποίο περιέχει τα έγγραφα της σύμβασης, όπως εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 89/2020 απόφαση της Ε.Ε. του ΕΔΣΝΑ.

Τεύχη Δημοπράτησης Ηλεκτρονικού Δημόσιου Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ : 90696)