Διευκρινήσεις σχετικά με την διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την επιλογή αναδόχου για την “Δενδροφύτευση, προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου χώρων Ε.Δ.Σ.Ν.Α” (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 135328)