Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης με τίτλο «Υπηρεσίες Εξευγενισμού & Διαχείρισης Υλικών & Υπολειμμάτων Ανακύκλωσης» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 103984)