Άλλες Ανακοινώσεις
Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 3η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 3η Αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής

«Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής ( Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα, τηλ. 213-2148300, email: eprotocol@edsna.gr) ως αρχή σχεδιασμού της 3ης αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/5.9.06 (ΦΕΚ : Β’ 1225 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει :

Α. Ανακοινώνει ότι,  η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω σχεδίου, βρίσκεται αναρτημένη και ελεύθερα προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΔΣΝΑ στη διεύθυνση: https://www.edsna.gr. Η Αρχή Σχεδιασμού και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, διαθέτουν τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία του φακέλου της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

Β. Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης  του ΥΠΕΝ (Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωση αυτής.»