Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: “Υπηρεσίες Συμβούλου για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα της Αττικής μέσω αναβάθμισης της διαχείρισης βιοαποβλήτων”