Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κινητού εξοπλισμού προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 189833)