Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια κάδων συλλογής βιοαποβλήτων» – Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180348)