Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ» για το έργο Κατασκευή Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων Νήσου Ύδρας – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 192730)