Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ COMPOST, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ» – Διευκρινήσεις Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 180376)