Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος πυρανίχνευσης στο ΧΥΤΑ Δ. Αττικής» – Διευκρινήσεις – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 173397)