Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)» για τις ανάγκες προσωπικού του Ε.Δ.Σ.Ν.Α. – Απόφαση Προέδρου – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 163794)