Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμάτων (Σ.Μ.Α.) Σχιστού» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 187632)