Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας – οφιαοαπώθησης – απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 168783)