Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο «Προμήθεια επιφανειακών γωνιών ανακύκλωσης, τύπου οικίσκου, 6, 8 και 10 ρευμάτων με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης – ζύγισης – καταγραφής» – Διορθωτική (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 151487 )