Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Yπηρεσίες διαχείρισης σύμμεικτων και άλλων απορριμμάτων στον Χ.Υ.Τ. Κυθήρων» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 155372) – Παράταση & Διευκρινήσεις.