Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης οχημάτων» του Ε.Σ.Δ.Ν.Α. (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 157393)