Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Ασφάλιση Οχημάτων – Μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» – Διευκρινήσεις – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158155)