Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων και μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» – Απόφαση Προέδρου για παροχή Διευκρινήσεων – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158018)