Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος» – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 189937)