Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εκτυπωτικών μηχανημάτων και Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευής και παροχής αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων (MPS)» -Ανακοίνωση- – (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 195260)