Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο «Εργασίες απομάκρυνσης διάσπαρτων απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ Δυτ. Αττικής» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 145318)