Διακήρυξη Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης για την «Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων ΕΔΣΝΑ» (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 104613)