Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (χορήγηση μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης χονδρικής τιμής πώλησης), για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων – μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α