Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την επιλογή αναδόχου για την “Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Στέρεων Αποβλήτων και Προδιαλεγμένων Οργανικών Αποβλήτων στην ΟΕΔΑ Β.Α. Αττικής” – Νέα Τεύχη Δημοπράτησης (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158762)