Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147) για την επιλογή αναδόχου για την “Παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας – οφιαοαπώθησης – απολύμανσης των κεντρικών χώρων, όλων των εργοταξιακών χώρων & των οχημάτων λόγω του COVID 19.” (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 136305)