Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου για την “ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ” – Νέα Τεύχη Δημοπράτησης – Νέοι όροι Διακήρυξης (Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 158762)

FINAL Δημοπρατηση