Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την σύναψη σύμβασης για το έργο με τίτλο “Κατασκευή ολοκληρωμένης εγκατάστασης διαχείρισης αστικών αποβλήτων νήσου Ύδρας ” – Απόφαση Προέδρου – -Νέο- – (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 201238)